Cofnij do listy

Ogłoszenie o wniesieniu wkładu niepieniężnego

Occubee S.A. informuje o nowym ogłoszeniu Spółki:

Numer ogłoszenia: 11372

Nr monitora: 48/2024

Data publikacji: 2024-03-07

Treść ogłoszenia:

Occubee S.A. z siedzibą w Katowicach, KRS 0001083172 (Spółka), działając na podstawie art. 3121 § 5 w zw. z art. 5381 § 3 Kodeksu spółek handlowych (KSH), ogłasza że 1.02.2024 r. wniesiono do Spółki wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa 3Soft S.A. z siedzibą w Katowicach, KRS 0000422810, związanej z działalnością w obszarze świadczenia usług w oparciu o system „Occubee” w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH (podział przez wydzielenie). Szczegółowy wykaz wydzielonego majątku określono w planie podziału przyjętym przez Zarząd 3Soft S.A. 30.01.2023 r., złożonym w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach i ogłoszonym 6.02.2023 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 25 (6676) poz. 5872. Wartość wkładu niepieniężnego została określona w opinii biegłego rewidenta działającego w imieniu podmiotu uprawnionego GLC Audit sp. z o.o. (nr wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych 3916) wydanej 8.01.2024 r., według stanu na 30.11.2023 r., na kwotę 18 308 380,00 zł, przy wykorzystaniu metody skorygowanej wartości aktywów netto. Przyjęta wartość wkładu odpowiada jego wartości godziwej na 30.11.2023 r. Przyjęta wartość wkładu odpowiada co najmniej liczbie i wartości nominalnej akcji obejmowanych w zamian za ten wkład, przy cenie emisyjnej wyższej od wartości nominalnej akcji. W okresie od dnia wyceny wkładu do dnia jego wniesienia do Spółki nie wystąpiły nadzwyczajne bądź nowe istotne okoliczności wpływające na wycenę wkładu.