Loader WAIT A MOMENT...

All rights reserved © 3Soft

Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna
DATA: 07.02.2023

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.), dalej: RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest 3Soft S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Gawronów 6.
2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@3soft.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z prowadzeniem komunikacji, marketingu, promocji oraz sprzedaży produktów i usług Administratora. Podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu z partnerami biznesowymi oraz zabezpieczeniu możliwości dochodzenia i obrony przed roszczeniami, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty dostarczające nam bieżącej obsługi informatycznej, w tym poczty elektronicznej czy systemu informatycznego, jak również podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
5. Wraz z 3Soft S.A. („Administrator Wiodący”) współdziałają ze sobą Spółki należące do tej grupy przedsiębiorstw, które wspólnie ustalają cele oraz sposoby przetwarzania w związku ze wspólnie prowadzoną działalnością, na zasadzie współadministrowania w rozumieniu art. 26 RODO. W związku z tym odbiorcą Pana/Pani danych może być Prediwise Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia komunikacji, działań marketingowych, promocyjnych i sprzedażowych lub przez czas niezbędny w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami.
7. Państwa dane osobowe pozyskaliśmy z ogólnodostępnych źródeł, np. stron internetowych.
8. Dane osobowe przetwarzane przez nas w celach komunikacji obejmują Pana/Pani imię, nazwisko oraz dodatkowe dane identyfikacyjne i kontaktowe, w szczególności takie jak numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nazwę firmy i zajmowane stanowisko.
9. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych, które są realizowane na zasadach określonych w RODO.
10. Z uwagi na fakt, iż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na warunkach określonych w art. 21 RODO.
11. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili.
12. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, a gdyby to miało miejsce, następować będzie to zgodne z przepisami prawa.
13. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.