Regulamin

I. Definicje

Administrator – Occubee S.A. z siedzibą w Katowicach (40–527) przy ul. Gawronów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001083172, NIP: 954-286-67-00, REGON: 527612815, o kapitale zakładowym 799 997,00 zł wpłaconym w całości, e-mail: marketing@occubee.com, strona internetowa: www.occubee.com

Lead Magnet – Treści oferowane bez opłaty pieniężnej w zamian za zgodę na otrzymywanie informacji o charakterze handlowym lub marketingowym.

Newsletter – Treści dostarczane bez opłaty pieniężnej w ramach biuletynu informacyjnego wysyłanego na podany przez Użytkownika elektroniczny adres kontaktowy.

Regulamin – niniejszy Regulamin, który określa zasady dotyczące korzystania z Usług.

Treści – wszelkie informacje, pliki tekstowe, dźwiękowe, graficzne, oprogramowanie, kod, funkcje i inne materiały.

Usługi – udostępnianie Treści na stronie internetowej pod adresem: occubee.com oraz powiązane z tą stroną produkty i usługi, takie jak Newsletter i Lead Magnet.

Użytkownik – osoba korzystająca z Usług.

II. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usług.
 2. Warunkiem korzystania z Usług jest zapoznanie się i akceptacja postanowień Regulaminu.
 3. Świadczenie Usług odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem w oparciu o Regulamin. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień́ Regulaminu i dodatkowych warunków dołączonych do poszczególnych Usług.
 4. Postanowienia Regulaminu znajdują zastosowanie w takim zakresie, w jakim nie pozostają one w sprzeczności z postanowieniami dodatkowych warunków dołączonych do poszczególnych Usług.

III. Rodzaje i zakres świadczonych Usług

 1. Na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem, Administrator świadczy na rzecz Użytkownika Usługi polegające na:
  • możliwości korzystania z Treści dostępnych publicznie w ramach Usług,
  • możliwości subskrypcji Newslettera,
  • możliwości korzystania z Treści typu Lead Magnet.
 2. Szczegółowy zakres świadczonych Usług mogą określać dodatkowe warunki dołączone do poszczególnych Usług.

IV. Zawarcie umowy

Użytkownik zawiera umowę o świadczenie określonej Usługi poprzez przystąpienie do korzystania z niej. W przypadku niektórych Usług może to oznaczać konieczność wypełnienia i przesłania odpowiedniego formularza dostępnego w ramach Usług i kliknięcia w link aktywacyjny otrzymany na podany przez Użytkownika elektroniczny adres kontaktowy.

V. Świadczenie Usług

 1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia Usług z należytą starannością, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowych przerw lub ograniczenia dostępności Usług ze względów technicznych lub technologicznych (prace konserwatorskie), a także w innych uzasadnionych przypadkach.
 3. Administrator może wykonywać swoje zobowiązania przy pomocy swoich kontrahentów, na co Użytkownik wyraża zgodę.

VI. Własność intelektualna

 1. Treści takie jak utwory, oznaczenia i znaki towarowe udostępniane w ramach i w celu świadczenia Usług korzystają z ochrony przewidzianej przepisami prawa.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania praw własności intelektualnej Administatora i jego partnerów, z których to praw Administrator korzysta na podstawie odpowiednich pozwoleń.
 3. Niektóre Usługi mogą pozwalać Użytkownikowi na przesyłanie lub udostępnianie własnych Treści. Użytkownik gwarantuje, że Treści przesyłane przez niego w ramach Usług nie będą naruszać praw osób trzecich. Administrator pełni w stosunku do takich Treści funkcję hostingodawcy. Administator zastrzega sobie prawo do usunięcia Treści z Usługi, jeżeli narusza ona warunki świadczenia Usług, przepisy prawa lub zostanie uznana za nieodpowiednią.
 4. Przesyłając, udostępniając lub publikając Treści w ramach Usług, Użytkownik przyznaje Administratorowi ogólnoświatowe, niewyłączne, nieodpłatne i nieograniczone czasowo upoważnienie do korzystania z takich Treści, modyfikowania, powielania, rozpowszechniania, publicznego udostępniania oraz tworzenia na ich podstawie opracowań i korzystania z nich w powyższym zakresie, z możliwością udzielania dalszych praw na rzecz innych osób, w szczególności na potrzeby świadczenia Usług, ulepszania produktów i usług, opracowywania nowych produktów i usług oraz promocji działalności Administratora.
 5. W razie wątpliwości żadne z warunków świadczonych Usług nie powinno być interpretowane w ten sposób, że stanowi ono podstawę do przyznania Użytkownikowi jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Administrator zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi. Administratorowi przysługują wyłączne prawa w odniesieniu do Usług, w tym wszystkich ich elementów, know-how i innych Treści udostępnianych w ramach Usług, w tym także wszelkie prawa własności intelektualnej z nimi związane, z wyjątkiem dóbr do których prawa przysługują osobom trzecim (w szczególności podlegających licencji typu open-source).

VII. Warunki korzystania z Usług

 1. Wszystkie Treści oferowane w ramach Usług przeznaczone są do niekomercyjnego użytku. Użytkownik może korzystać z tych Treści wyłącznie dla własnych potrzeb informacyjnych lub innych działań przewidzianych przepisami prawa.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa w związku z korzystaniem z Usług. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika Treści o charakterze bezprawnym.
 3. Użytkownik nie może podejmować jakichkolwiek działań polegających na:
  • modyfikowaniu, powielaniu, rozpowszechnianiu, publicznym udostępnianiu Treści lub Usług oraz tworzeniu na ich podstawie opracowań;
  • podejmowaniu prób odtwarzania, dekompilacji lub dezasemblacji kodu;
  • uzyskiwaniu nieautoryzowanego dostępu do naszych Treści lub Usług;
  • uzyskiwaniu dostępu do Treści lub Usług za pomocą automatycznych środków do gromadzenia i przetwarzania danych, takich jak roboty lub scrapery;
  • zakłócaniu prawidłowego funkcjonowania Usług, w szczególności poprzez działania mogące osłabić lub naruszyć bezpieczeństwo, integralność lub wydajność Usług;

chyba że zostanie to wyraźnie dozwolone przez Administratora lub jest to dopuszczalne na podstawie obowiązującego prawa.

VIII. Odpowiedzialność Administratora

 1. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Wielkiej Brytanii (UK) lub Szwajcarii (CH) niniejsze postanowienia nie naruszają uprawnień i obowiązków przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. W ramach swoich zobowiązań względem konsumentów ponosimy odpowiedzialność za niezgodność treści lub usługi cyfrowej z umową, jeżeli zostanie ona wykryta:
  • w przypadku transakcji jednorazowych, takich jak pobranie ebooka – w ciągu 2 lat od dostarczenia treści lub usługi bądź dłużej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • w przypadku dostarczania treści lub usług cyfrowych w sposób ciągły, takich jak w ramach subskrypcji – w dowolnym momencie w trakcie dostarczania treści lub usługi.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługi i Treści przeznaczone są jedynie do celów informacyjnych i nie powinny stanowić wyłącznej podstawy do podejmowania decyzji gospodarczych. W związku z powyższym Administrator i jego partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody, w tym straty, poniesione w związku z korzystaniem z Usług i Treści.
 3. Odpowiedzialność Administratora za szkody poniesione przez Użytkownika w związku ze świadczeniem Usług realizowana jest po przeprowadzeniu procedury reklamacyjnej i wyczerpuje się w obowiązku odszkodowawczym.
 4. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez przepisy obowiązującego prawa, oferowane Usługi i Treści dostarczane są w stanie „takim, jaki jest”, bez jakichkolwiek zapewnień, rękojmi lub gwarancji. Administrator, inni dostawcy Treści oraz licencjodawcy nie udzielają żadnych gwarancji, rękojmi ani zapewnień (ustnych ani pisemnych) i wyłączają wszystkie dorozumiane, ustawowe oraz inne reżimy odpowiedzialności w tym zakresie, w szczególności co do rękojmi za wady fizyczne i prawne, wynikające z praktyk handlowych, przebiegu transakcji, negocjacji, w tym przydatności do określonego celu lub spełnienia wymagań Użytkownika, satysfakcjonującej jakości, tytułu do produktów oraz nienaruszalności praw osób trzecich. Administrator, inni dostawcy Treści oraz licencjodawcy nie gwarantują, że korzystanie z Usług lub ich działanie będzie bezpieczne, nieprzerwane, wolne od szkodliwego oprogramowania lub błędów, ani że Usługi będą funkcjonować lub działać w połączeniu z jakimkolwiek innym produktem, oprogramowaniem, infrastrukturą.
 5. Całkowita wartość odpowiedzialności Administratora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, nie przekroczy sumy kwot zapłaconych Administratorowi przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług w ciągu 12 miesięcy poprzedzających powstanie naruszenia albo kwoty 50 EUR (w zależności od tego, która z powyższych kwot jest wyższa).

IX. Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu oraz powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które są niezgodne z prawem lub mogą doprowadzić do naruszenia prawa w związku z korzystaniem z Usług.
 2. W zakresie, w jakim poniższe roszczenia lub odpowiedzialność wynikają lub związane są z naruszeniem przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług praw osób trzecich, postanowień zawartej z Administratorem Umowy, Regulaminu lub obowiązującego prawa, Użytkownik zobowiązuje się bronić Administratora i osoby działające w jego imieniu przed: (i) roszczeniami osób trzecich z tytułu naruszenia przysługujących tym osobom praw, w szczególności w zakresie dóbr osobistych, ochrony danych osobowych, tajemnicy przedsiębiorstwa, praw autorskich, patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, innych praw własności intelektualnej, (ii) odpowiedzialnością z tytułu naruszenia porządku prawnego wobec organów władzy publicznej, w tym organizacji międzynarodowych. Użytkownik zobowiązuje się zrekompensować Administratorowi i osobom działającym w jego imieniu poniesione w związku z ww. roszczeniami lub odpowiedzialnością szkody oraz koszty postępowań, w tym honoraria doradców prawnych i ekspertów, jak również nałożone kary finansowe.
 3. Jeżeli Użytkownik zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa Użytkownik nie może przyjąć na siebie takiego zobowiązania, jego odpowiedzialność w powyższym zakresie będzie regulowana na zasadach ogólnych.

X. Dodatkowe reguły dotyczące konsumentów z EOG/UK/CH

 1. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem z EOG/UK/CH, przysługuje ci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od jej zawarcia, bez konieczności podawania przyczyny. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy musisz poinformować nas o tym na adres podany w pkt 1 Regulaminu. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego do Regulaminu wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Cię jednak z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku treści cyfrowych, które nie są dostarczane na materialnym nośniku, jak również usług, które zostały w pełni wykonane, jeżeli rozpoczęto spełnianie świadczenia za zgodą konsumenta, a konsument potwierdzi zrzeczenie się swojego prawa do odstąpienia zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, podczas gdy zostanie poproszony o to podczas zakupu.
 3. Konsumentom z EOG/UK/CH może przysługiwać także prawo do złożenia reklamacji dotyczącej zgodności oferowanych treści lub usług cyfrowych z umową. Zasady korzystania z takich uprawnień regulują odpowiednie przepisy prawa, w tym dyrektywa (UE) 2019/770. Możesz skorzystać ze swoich praw informując nas o tym na adres podany w pkt 1 Regulaminu.
 4. Szczegółowe warunki korzystania z uprawnień przewidzianych dla konsumentów z EOG/UK/CH mogą się różnić w zależności od rodzaju świadczonych Usług. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych informacji.
 5. Jeżeli nie będziesz usatysfakcjonowany sposobem rozstrzygnięcia Twojej sprawy, jako konsument z EOG/UK/CH możesz skorzystać z alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR), które polegają na pozasądowym procesie prowadzonym przez niezależną stronę trzecią, która ma pomóc w osiągnięciu porozumienia. Jeżeli jesteś konsumentem z EOG możesz także skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej (platforma ODR). Platforma ODR zapewnia narzędzie online, które ułatwia rozstrzyganie sporów pomiędzy konsumentami a sprzedawcami internetowymi. Platforma ODR dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/

XI. Wymagania techniczne i szczególne zagrożenia

 1. Do korzystania z Usług nie jest zasadniczo wymagane spełnienie szczególnych warunków technicznych. W większości sytuacji wystarczające będzie dysponowanie:
  • aktualną wersją przeglądarki internetowej z włączoną obsługą skryptów JavaScript i plików cookies;
  • stabilnym połączeniem z siecią Internet; oraz
  • aktywnym kontem do korespondencji elektronicznej.
 2. Niektóre Treści mogą wymagać zainstalowania dodatkowego standardowego oprogramowania do odtwarzania określonych multimediów. Przykładowo do odtwarzania plików DOC, PDF, MP4, MOV może być wymagane posiadanie odpowiedniego odtwarzacza multimedialnego lub czytnika plików.
 3. Oferowane Usługi podlegają standardowemu ryzyku związanemu z usługami online, takiemu jak ingerencja osób trzecich w transmisję informacji, otrzymywanie niezamówionej informacji handlowej (spam) lub zainfekowanie złośliwym oprogramowaniem. Administrator zaleca zaopatrzenie się w aktualne oprogramowanie antywirusowe i firewall oraz bieżące aktualizowanie oprogramowania.

XII. Rozwiązanie umowy

 1. Umowa obejmująca świadczenie określonych Usług ulega rozwiązaniu:
  • na skutek upływu okresu, na jaki została zawarta (w przypadku umowy zawartej na czas określony),
  • w wyniku wypowiedzenia umowy przez Użytkownika lub Administratora,
  • na skutek zaistnienia innych okoliczności określonych w przepisach prawa lub umowie.
 2. Niezależnie od powyższego, Administratorowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik:
  • narusza postanowienia umowy (np. korzysta z Usług w sposób niedozwolony); lub
  • narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich (np. narusza prawa własności intelektualnej Administratora lub innych osób); lub
  • wymagają tego obowiązujące przepisy prawa bądź jest to konieczne ze względu na ochronę praw lub interesów Administratora lub innych osób (np. w związku z decyzją wydaną przez właściwe organy).
 3. W przypadkach, o których mowa powyżej rozwiązanie umowy nastapi co do zasady automatycznie z momentem dokonania naruszenia. Administratorowi przysługuje prawo do podjęcia dodatkowych działań, w szczególności poprzez zablokowanie dostępu Użytkownika do Usługi.
 4. Użytkownik może ponadto wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie poprzez poinformowanie Administratora na adres podany na początku Regulaminu. W przypadku niektórych Usług, Administrator zapewnia także możliwość rezygnacji za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego w ramach danej Usługi.
 5. Po wypowiedzeniu umowy Użytkownik nie będzie uprawniony do dalszego korzystania z oferowanych Treści lub Usług. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia Użytkownika z zobowiązań powstałych przed wypowiedzeniem, w tym obowiązku zapłaty ewentualnego wynagrodzenia proporcjonalnie do czasu trwania Usługi.

XIII. Opłaty

 1. W przypadku, gdy określone Usług świadczone są za wynagrodzeniem, Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłat za świadczone Usługi w wysokości i na zasadach określonych w zawartej z Administratorem umowie, o czym zostanie wyraźnie poinformowany przed jej zawarciem.
 2. W przypadku Usług Lead Magnet, jeżeli Użytkownik nie chce wyrazić zgody na otrzymywanie informacji o charakterze handlowym lub marketingowym, może dokonać zakupu Treści, płacąc za nie indywidualnie określoną przez Administratora cenę. Aby skorzystać z takiej możliwości Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem.

XIV. Reklamacje

 1. W wypadku uznania przez Użytkownika, że doszło do niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, błędnego dokonania rozliczeń przez Administratora lub w przypadku innych zastrzeżeń dotyczących Usługi, Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
 1. Reklamacja powinna zawierać:
  • oznaczenie Użytkownika;
  • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację;
  • określenie przedmiotu reklamacji;
  • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, tj. możliwie dokładnego opisu nieprawidłowości wraz z czasem i miejscem ich wystąpienia;
  • ewentualne wskazanie pożądanego sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.
 2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres podany na początku Regulaminu bądź e-mailowo na adres: marketing@occubee.com
 3. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w najszybszym możliwym terminie, jednak nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej doręczenia Administratorowi. W przypadku konsumentów z EOG/UK/CH reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni.
 4. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie lub e-mailowo, na adres wskazany w treści reklamacji.

XV. Postanowienia końcowe

 1. Przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z umowy, w tym dokonanie przelewu wierzytelności przez Użytkownika na inny podmiot, wymaga pod rygorem nieważności uprzedniej pisemnej zgody Administratora.
 2. Administrator może przenieść prawa lub obowiązki wynikające z umowy, w przypadku reorganizacji, zmiany struktury właności lub sprzedaży wszystkich lub znacznej części aktywów związanych z Usługami, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Użytkownika.
 3. Umowa oraz Regulamin podlegają prawu polskiemu.
 4. Wszelkie spory wynikające lub związane z umową strony będą próbowały rozwiązać polubownie. W razie braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie właściwego ze względu na każdoczesną siedzibę Administratora polskiego sądu powszechnego. Strony wyłączają zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG), jak również wszelkie inne podobne regulacje w zakresie warunków transakcji o charakterze międzynarodowym.
 5. W przypadku konsumentów z EOG/UK/CH zastosowanie znajdują także przepisy obowiązujące w państwie, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Niniejsze warunki nie pozbawiają konsumentów ochrony przyznanej mu na podstawie takich przepisów.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo: (i) wdrożenia nowych Usług lub (ii) zmiany dotychczas świadczonych Usług, zmiany Regulaminu lub dodatkowych warunków świadczenia Usług, w szczególności z przyczyn prawnych, organizacyjnych lub technicznych, takich jak:
  • dostosowanie Usług do nowych technologii, oczekiwań biznesowych lub sytuacji panującej na rynku;
  • dostosowanie Usług do nowych regulacji prawnych, orzecznictwa, wykładni, stanowiska organów lub oczekiwań społecznych;
  • zapobieganie ryzyku nadużycia lub wyrządzenia szkody, naruszenia przepisów prawa lub praw osób trzecich oraz zapewnienie bezpieczeństwa.
 7. Administrator powiadomi Użytkownika o wszelkich zmianach poprzez opublikowanie nowych warunków na stronie internetowej lub z wykorzystaniem innych, odpowiednich kanałów komunikacji. Dalsze korzystanie z Usług przez Użytkownika będzie traktowane jako akceptacja nowych warunków.
 8. Konsumenci z EOG/UK/CH, w przypadku zmiany treści lub usług cyfrowych, które będą miały negatywny wpływ na dostęp do lub korzystanie z takich treści lub usług, innej niż nieistotna, mają prawo do rozwiązania umowy w terminie 30 dni od otrzymania informacji lub od momentu zmiany takiej treści lub usługi, w zależności od tego, co nastąpiło później. Prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy Administrator zapewni możliwość zachowania takich treści lub usług przez Użytkownika bez takiej zmiany.
 9. Zmiana adresów URL zawartych w umowie lub Regulaminie, jak również lokalizacji treści i dalszych informacji lub zasobów, do których łącza znajdują się na stronach dostępnych pod tymi adresami URL nie stanowi zmiany warunków. Strony będą związane warunkami w brzmieniu uwzględniającym ww. zmiany.
 10. Postanowienia, z których charakteru wynika, że mają mieć zastosowanie także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, pozostają w mocy po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy z jakiegokolwiek powodu.
 11. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu lub obowiązującej umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu lub sądu, zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia zachowują pełną moc i skuteczność. Postanowienia nieważne lub nieskuteczne zostaną niezwłocznie zastąpione postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołają skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarczych i wizerunkowych dla każdej ze stron.
 12. Regulamin został sporządzony w języku polskim i przetłumaczony na inne języki dostępne na stronie. W razie rozbieżności wiążąca jest polska wersja językowa.
 13. Obecna wersja Regulaminu zastępuje wszelkie wcześniejsze wersje.